ከ65 አመት በላይ ከሆኑ እና Medicare ካለዎት፣ ለጤናዎ ማቀድ እንዲችሉ WISH ነጻና ሚስጥራዊ የጤና ዳሰሳ ይሰጥዎታል፡፡

አብዛኞችሰዎችየሚፈልጉትቀልጣፋሆነው፣ራሳቸውንችለውእናበራሳቸውቤትውስጥመኖርነው፡፡እኛምየምንፈልገውይህንምኞትእውንማድረግነው፡፡ WISH ነጻየጤናእርስዎንማህበረሰብአገልግሎትክብካቤእናከሌሎችየእርዳታአገልግሎቶችጋርየሚያገናኝሲሆንእርስዎምራስዎንችለውከሆስፒታልውጪእንዲሆኑይረዳል፡፡

አንድሰውይንገሩ

 

ከነጻ፣ሚስጢራዊነቱየተጠበቀ፣የጤናዳሰሳጥናትሊጠቀምየሚችልንሰውየሚያውቁከሆነ፣ስለፕሮግራሙይንገሯቸውእናመላኩንእንደሚፈልጉይግለጹላቸው።ከዚያምየዊሽ/WISH የመላኪያቅጽንበግልያሟሉወይምየዊሽ/WISH አስተባባሪባለሙያንበ301-628-3177 ልያያግኙ።

ጤናቸውእያዘቀዘቀየመሆኑንስጋቶችያሉባቸውንአንጋፋዎቹንእንዴትይለያል

ዕድሜያቸውከ65 ዓመትበላይከሆነደንበኛዎትንወደዊሽ/WISH ይላኩ

 • ይበልጥወደድካምእየቀረቡያሉ
 • የዕለትተዕለትእንቅስቃሴዎችንማድረግየማይችሉትን
 • ግራየተጋቡየሚመስሉትን
 • በእንቅስቃሴደረጃለውጥያላቸውን
 • በቤተሰብእናበማኅበራዊሕይወትአገዛአወቃቀርለውጥያላቸውን
 • በገንዘብድጋፍለውጥያላቸውን
 • ቅርብጊዜውስጥወድቀውየሚያውቁወይምየመውደቅፍርሃትያለባቸውን
 • በ911 ላይየደወሉወይምበቅርቡበሆስፒታልውስጥየነበሩ

 

ስለዊሽ/WISH ለአንጋፋዎችምንትናገራላችሁ

 • ዊሽ/WISH ያረጁአዋቂሰዎችንጤናማእንዲሆኑእናበማኅበረሰቡውስጥራሳቸውንችለውእንዲኖሩየሚረዳከክፍያነጻየሆነፕሮግራምነው።
 • የሰለጠነየጤናአሰልጣኝሚስጥራዊነቱየተጠበቀየጤናዳሰሳየሚሰጥሲሆንስለእርስዎየጤናግቦችንከእርስዎጋርይነጋገራል።
 • ከዳሰሳጥናቱበኋላ፣በደህናለመኖርእናከሆስፒታልውጪጤናማሆኖለመኖርየሚረዳዎትንዕቅድያገኛሉ።
 • የቋንቋተርጓሚያለምንምክፍያይቀርብልዎታል።
 • አንድሰውከፕሮግራሙውስጥእርስዎንእንዲያገኝዎትልጠይቅ?

 

አንድ ሪፈራል አድርግ

እወዳለሁ ነጻ እና ሚስጥራዊ ነው

እኔ የጤና አቅራቢ ነኝ አንድ ሪፈራል ማድረግ እፈልጋለሁ

ከተላከበኋላምንይደረጋል?

ለዊሽ/WISH የተላኩሰዎችወደፕሮግራሙለመግባትማሟላትየሚገባቸውንነገሮችማሟላታቸውንእርግጠኛለመሆንጥቅትጥያቄዎችንየሚጠይቅበአስተባባሪውባለሙያይደወልልዎታል።እነዚያመመዘኛውንየሚያሟሉወዲያውኑየሚያስፈልጋቸውንየጤናፍላጎቶችንለመለየትነጻ፣ሚስጥራዊነቱየተጠበቀየጤናዳሰሳንያገኛሉ።

WISH ምንድን ነው?

WISH ዕድሜያቸው 65 ዓመት ለሆኑና በማኅበረሰቡ ውስጥ ለሆኑ ሰዎች ነጻና ምስጢራዊ የጤና ሽፋን ይሰጣል. ብዙ ሰዎች በኋለኞቹ ዘመናት በንቃት ስራ ሲሰሩ እና ሲሳተፉም, አዛውንቶች ለበርካታ የጤና ችግሮች አደጋ ላይ ናቸው.
ተጨማሪ ያንብቡ >>

ማጣቀሻን ወይም ስለ WISH ተጨማሪ ለማወቅ 301-628-3177 ን ይደውሉ የቋንቋ ትርጉም በቀጥታ የሚገኝ ነው.